ETIČKI KODEKS
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Etički kodeks Moderne demokratske snage - MODES (u daljnjem tekstu: Kodeks) je skup etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova Moderne demokratske snage - MODES (u daljnjem tekstu: članovi MODES).
Kodeksa su se dužne pridržavati i osobe koje nisu članovi MODES ako politički djeluju za MODES.

 

Članak 2.

Članovi MODES prihvaćaju načela ponašanja utvrđena ovim Kodeksom kao svoja osobna načela te način ponašanja u MODES i u svakodnevnom životu.

 

Članak 3.

Članovi MODES promiču domoljublje, poštenje, pravednost, poštovanje, istinitost, odgovornost i kulturu dijaloga te djeluju u skladu s tim načelima.

 


II. ETIČKA NAČELA MODES

 

Članak 4.

Članovi MODES dužni su ponašati se tako da čuvaju ugled MODES, svoj osobni ugled i ugled drugih članova MODES.
Članovi MODES postupaju humano, poštuju ljudska prava i slobode i dostojanstvo svake osobe te pomažu one kojima je potrebna tuđa pomoć.

 

Članak 5.

Članovi MODES promiču politiku MODES i šire ideje MODES u argumentiranom i kulturnom dijalogu, a pri tomu ne mogu svoje osobne stavove iznositi kao politiku i stavove MODES.

 

Članak 6.

Članovi MODES slobodno, jasno i argumentirano iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje i vođenje politike MODES. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano, bez omalovažavanja tuđih mišljenja i prijedloga.
Članovi MODES poštuju i provode odluke koje donose tijela MODES.

 

Članak 7.

U javnim nastupima istupaju dužnosnici MODES, a ostali članovi MODES uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela i dužnosnika MODES.
Članovi MODES dužni su u javnim nastupima, govorima ili pisanim tekstovima kojima se obraćaju javnosti držati se ovoga Kodeksa.

 

Članak 8.

Članovi MODES svoj položaj u stranci, a u svakodnevnom životu funkciju ili poslove koje obavljaju vezano uz radni odnos ili stjecanje prihoda, ne smiju zlorabiti za stjecanje koristi za sebe, svoju obitelj ili za bilo koju drugu osobu, za utjecaj na donošenje političke odluke  ili odluke zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, niti utjecati na donošenje odluka ili poticati na bilo koju radnju koja je suprotna propisima.

 

Članak 9.

Međusobni odnosi članova MODES temelje se na kolegijalnosti i suradnji, uzajamnom poštovanju i uvažavanju, povjerenju, pomaganju, pristojnosti i strpljenju.

Članovi MODES dužni su razmjenjivati informacije važne za djelovanje i politiku MODES, izvješćivati tijela MODES o svakom događaju, podatku ili drugoj informaciji važnoj za politiku MODES, sudjelovati u radu MODES u temeljnoj organizaciji i u tijelima MODES u koja su izabrani, plaćati članarinu te na druge načine doprinositi radu MODES (primjerice: sudjelovati u vođenju i kreiranju politike svojim stručnim znanjima, inicijativama, izradi i provedbi projekata, sudjelovati u provedbi organizacije skupova i drugih aktivnosti MODES, sudjelovati u akcijama u lokalnoj zajednici, propagandi aktivnosti MODES, donacijama, tematskim konferencijama, i sl.).

 

Članak 10.

Protivi se časti i ugledu člana MODES:

 • pozivanje na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,
 • bilo koji oblik diskriminacije,
 • nasilničko ponašanje,
 • omalovažavanje i vrijeđanje druge osobe,
 • iznošenje neistinite i neprovjerene informacije te pronošenje zlonamjernih glasina,
 • javno istupanje kojim se omalovažavaju članovi MODES, MODES ili se na bilo koji način nanosi šteta MODES-u,
 • nepoštivanje Statuta i drugih akata MODES, odluka tijela MODES, utvrđenih protokola zasjedanja na tijelima, Saboru i drugim skupovima MODES,
 • u svakodnevnom životu postupati suprotno propisima.

 

Članak 11.

Članovi MODES ne smiju iznositi u javnost podatke i informacije o radu tijela MODES, o odlukama tijela MODES, o planovima i akcijama MODES ili o drugim činjenicama prije nego što nadležno tijelo MODES odredi da mogu postati dostupni javnosti.

 


III. ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 12.

Radi provedbe ovoga Kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo MODES.
Etičko povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje Odbor MODES na mandat od 4 godine.
Članovi Etičkoga povjerenstva između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici.

 

Članak 13.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenje o sadržaju Kodeksa i o načinu njegove primjene
 • promiče etička načela
 • prima pritužbe na ponašanja članova MODES i utvrđuje njihovu osnovanost
 • daje odgovore podnositelju pritužbe u roku od 15 dana od primitka pritužbe
 • izvješćuje o pritužbi predsjednika podružnice MODES protiv čijeg je člana pritužba podnesena
 • u slučaju osnovanosti pritužbe, u roku od 8 dana prosljeđuje pritužbu nadležnom Županijskom Časnom sudu MODES radi provedbe postupka stegovne odgovornosti
 • prati primjenu Kodeksa te predlaže njegove izmjene i dopune
 • izvješćuje Predsjedništvo MODES o podnesenim pritužbama
 • predlaže Predsjedništvu MODES donošenje poslovnika o radu Etičkog povjerenstva.

 


IV. ODGOVORNOST ČLANOVA MODES ZA POVREDU KODEKSA

 

Članak 14.

Za povredu odredaba ovoga Kodeksa članovi MODES odgovaraju pred Županijskim Časnim sudom MODES.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovoga Kodeksa pokreće se podnošenjem pritužbe Županijskom Časnom sudu MODES.

Županijski Časni sud MODES donosi odluku u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe.

Za povredu Kodeksa članu MODES može se izreći:

 • usmena opomena
 • pisana opomena
 • javna opomena, koja se objavljuje u podružnici MODES čiji je član
 • novčana kazna, koja je prihod MODES
 • opomena pred isključenje iz MODES
 • isključenje iz MODES.

Visinu novčane kazne iz prethodnog stavka utvrđuje MODES za svaku kalendarsku godinu. Novčana kazna ne može iznositi više od 10 iznosa članarine člana MODES kojemu se izriče novčana kazna.

Protiv odluke Županijskoga Časnog suda MODES podnositelj pritužbe i član MODES kojemu je izrečena jedna od mjera iz stavka 4. ovoga članka mogu izjaviti žalbu Središnjem Časnom sudu MODES u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostupanjske odluke.

Središnji Časni sud MODES odlučit će o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Odluka Središnjega Časnog suda MODES je konačna.

 

Predsjednik MODES-a
Rudolf Dvorski